Darganfyddwch syniadau a deunyddiau i ysbrydoli a dathlu Arweinwyr Hinsawdd yn eich ysgol a thu hwnt.

GWEITHGAREDDAU ARWEINWYR HINSAWDD I YSGOLION

Chwilio am syniadau am weithgareddau? Mae cymaint o ffyrdd hwyliog ac ysbrydoledig y gallwch chi helpu'ch myfyrwyr i ddod yn Arweinydd Hinsawdd. Isod ceir ambell syniad i danio'ch creadigrwydd.

Gwahoddir eich ysgol i ymuno ag Ysgolion yn erbyn Newid Hinsawdd

Yn dilyn COP26 ym mis Tachwedd, rydym yn gwahodd ysgolion i gymryd rhan mewn twrnamaint cyffrous ledled y wlad, Ysgolion yn erbyn Newid Hinsawdd, sy’n defnyddio hwyl pêl-droed i annog plant a theuluoedd i weithredu’n uniongyrchol ar yr hinsawdd, lle mai mynd Un Cam Gwyrdd yw’r unig ffordd i ennill. Bydd ysgolion yn dringo bwrdd cynghrair cenedlaethol yn seiliedig ar faint o nodau gwyrdd y gall cymuned eu hysgol eu sgorio, i weld pwy fydd yn dod i’r brig.

Mae’r twrnamaint yn cychwyn ar 10fed Ionawr a bydd yn rhedeg tan 20fed Chwefror. Gall ysgolion lawrlwytho pecyn o adnoddau cwricwlwm gan gynnwys 90 o gynlluniau gwersi sy’n ymdrin ag ystod o bynciau ar draws CA1, CA2 a CA3, deunyddiau hyrwyddo a chyfleoedd i gysylltu gweithgareddau yn y cartref â dysgu yn yr ysgol.

Pecyn CA1

Pecyn CA2

Pecyn CA3

Cofrestru

Gwasanaeth ysgol gwyrdd

Adeiladwch fomentwm gwyrdd ymhlith disgyblion ac athrawon gyda gwasanaeth diddorol sy’n dysgu am y materion ac yn grymuso gyda gweithredoedd hinsawdd positif.

Fe allech ymestyn y gwasanaeth gyda sesiwn grŵp ryngweithiol lle gall myfyrwyr daflu syniadau am ymddygiadau sy’n gyfeillgar i’r hinsawdd.

Os ydych chi’n teimlo’n ysbrydoledig, beth am gynnal Wythnos Hinsawdd a gwahodd Arweinwyr Hinsawdd lleol a rhieni sydd â diddordeb i ddod i mewn a chynnal gwasanaethau gwadd?

Lawrlwythwch gyflwyniad a nodiadau siarad gwasanaeth COP26 a Newid Hinsawdd.

Lawrlwythwch

Wythnos Cerdded i’r Ysgol

Dangoswch i’ch cymuned pa mor unedig y mae eich Arweinwyr Hinsawdd ifanc yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd drwy wahodd eich holl fyfyrwyr i gerdded i’r ysgol am wythnos gyfan.

Gwnewch y peth yn hwyl drwy greu ‘bws cerdded’ i’ch myfyrwyr ei gario.

Gallech hefyd roi cyfle i rieni fireinio eu sgiliau Arweinydd Hinsawdd a ‘gyrru’r’ bysys cerdded.

Os hoffech wneud hyn, cofiwch y bydd angen i chi greu e-bost i’w anfon at rieni gyda ffurflenni caniatâd.

Drama ysgol

Defnyddiwch eich creadigrwydd fel Arweinydd Hinsawdd i lwyfannu sioe amgylcheddol wych.

Gallai eich drama ysgol drafod themâu gwarchod yr amgylchedd a sut mae arweinwyr hinsawdd y gorffennol wedi cyfrannu at ffyrdd gwell o warchod yr amgylchedd.

Os ydych yn adnabod egin awdur, beth am greu sgript wreiddiol. Er enghraifft, fe allech chi fynd â’ch myfyrwyr ar siwrnai i gwrdd ag Arweinwyr Hinsawdd drwy’r oesoedd, fel Einstein, Leonardo a Boyan Slat.

Gall disgyblion gael eu hannog i ailddefnyddio deunyddiau a dillad ar gyfer y gwisgoedd a’r propiau. Os hoffech lwyfannu drama, bydd angen i chi hefyd feddwl am syniadau am wisgoedd, llwyfannu a recriwtio cast.

DEUNYDDIAU ARWEINWYR HINSAWDD

Byddwch yn greadigol drwy ddefnyddio'r deunydd hyn, gan gynnwys ysgrifennu enghreifftiau a negeseuon sy’n barod i'w defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol. Maen nhw  wedi'u cynllunio i'ch helpu i rannu newyddion ac i ddathlu gweithredoedd hinsawdd positif eich ysgol.

Sut i ddefnyddio deunyddiau Arweinwyr Hinsawdd

Lawrlwythwch y canllaw isod ‘Sut i ddefnyddio deunyddiau Arweinwyr Hinsawdd’ am gyfarwyddiadau syml cam-wrth-gam ar sut i ddefnyddio ein deunyddiau Arweinwyr Hinsawdd ac i egluro COP26 i eraill.

Lawrlwythwch

Carwsél cyfryngau cymdeithasol  

Rhannwch y graffeg hyn ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r fformat ‘carwsél’ (post â sawl llun) a helpwch i adrodd stori COP26. Angen help i’w defnyddio?  Cewch gyfarwyddiadau syml cam-wrth-gam yn ogystal ag ysbrydoliaeth ar gyfer y penawdau yn y ddogfen ‘Sut i ddefnyddio deunyddiau Arweinwyr Hinsawdd’ uchod.

Carwsél 1:  Beth yw COP26?
Mae’r carwsél hwnyn esboniad syml o beth yw COP26.  

Lawrlwythwch

Carwsél 2: Dathlu gweithredu hinsawdd
Mae’r carwsélhwnyn alwad i weithredu cyn COP26. Helpwch i ddathlu pobl ym mhobman sy’n gwneud eu rhan i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.  

Lawrlwythwch

Cefndiroedd Zoom

Defnyddiwch y cefndiroedd COP26 sydd wedi’u brandio i ddangos cefnogaeth eich sefydliad ar gyfer COP26 yn ystod eich digwyddiadau ar-lein.

Lawrlwythwch

Sticeri Instagram

Chwiliwch am ein sticeri COP26 hwyliog yn eich straeon Instagram tra’n rhannu eich gweithredoedd amgylcheddol positif.  Darllenwch ‘Sut i ddefnyddio deunyddiau Arweinwyr Hinsawdd’ uchod i gael gwybod sut.

MWY O ADNODDAU HINSAWDD

Yr adnoddau hinsawdd gorau o bob rhan o'r rhyngrwyd, gan gwmpasu popeth o ddysgu myfyrwyr o bob oed am newid hinsawdd i sut gallwch baratoi eich ysgol gyfan.*

“Ein Hinsawdd Ein Dyfodol” wedi’i greu gan WWF a phartneriaid  

Bydd y pecyn hwn ar gyfer ysgolion yn canolbwyntio ar COP26, gan godi ymwybyddiaeth  a dealltwriaeth o’r Uwchgynhadledd a newid hinsawdd ymhlith pobl ifanc ledled y DU. Bydd y pecyn hwn hefyd yn cynnwys adnoddau i ysgolion gynnal Gweithdai Bach COP a Gweithdai Cynllunio Gweithredu’n Lleol. Bydd y Gweithdai Bach yn cynnwys gwers ryngweithiol hwyliog wedi’i seilio ar chwarae rôl sy’n cyflwyno’r COP26 a bydd yn arwain at ‘weledigaeth o’r dyfodol’ a grëir gan fyfyrwyr. Bydd y Gweithdai Cynllunio Gweithredu’n Lleol yn arwain at ‘Faniffesto Camau i Newid’ i bob ysgol, gan fanylu ar addewidion gweithredu hinsawdd wrth bob myfyriwr.

Ewch i WWF am fwy o wybodaeth

Bathodyn Gwyrdd Blue Peter

Dewch yn Arwr Hinsawdd Blue Peter drwy helpu’r amgylchedd a chael bathodyn Gwyrdd. Lanlwythwch eich lluniau a’ch gwaith celf i ddangos faint rydych chi’n poeni am natur, yr amgylchedd a’ch planed. Darllenwch sut i wneud cais am Fathodyn Gwyrdd!

LEGO – Gweithdy Cyfarwyddiadau Adeiladu Byd Gwell

Mae’r Grŵp LEGO yn casglu syniadau plant i greu set o gyfarwyddiadau adeiladu LEGO ar gyfer gwell planed er mwyn eu rhoi i’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau. Mae pecyn gweithdy Cyfarwyddiadau Adeiladu Byd Gwell yn darparu pecyn gwersi i ysgolion, cymunedau a gwersylloedd haf i alluogi plant i gynhyrchu eu tri chyfarwyddyd i arweinwyr y byd amddiffyn y blaned yn well rhag newid hinsawdd.

Cystadleuaeth MoneySense NatWest

Mae rhaglen MoneySense NatWest yn cynnwys adnoddau amrywiol i helpu plant i ddysgu am y cysylltiad rhwng arbed arian ac arbed y blaned. Mewn partneriaeth â Top Trumps, mae cystadleuaeth yr Arbedwyr Hinsawdd yn herio disgyblion ysgolion cynradd i ddylunio cardiau Top Trumps gan ddangos camau y gallwn eu cymryd i helpu i achub y blaned, gyda dyluniadau buddugol yn cael eu dewis ar gyfer dec unigryw o gardiau ynghyd â’r cyfle i athrawon ennill arian. ar gyfer prosiectau amgylcheddol yn eu hysgol. Hefyd yn rhan o MoneySense, mae “Island Saver” yn gêm fideo hwyliog, rhad ac am ddim, maint llawn sy’n dysgu plant am arian wrth helpu i lanhau’r amgylchedd.

Y Swyddfa Dywydd

Mae’r tywydd a’r hinsawdd yn effeithio ar bopeth, o’r ffordd rydyn ni’n byw, i’r hyn rydyn ni’n ei fwyta, i’n diogelwch personol. Bydd y Swyddfa Dywydd i Ysgolion yn helpu pobl ifanc i ddeall effeithiau pellgyrhaeddol y tywydd a newid hinsawdd yn lleol ac yn fyd-eang, i bobl, llefydd a busnesau.

Siarad â phobl ifanc am yr hinsawdd

Dewch o hyd i arweiniad meddylgar ar sut i siarad â phobl ifanc am newid hinsawdd yn  National GeographicWorld’s Largest Lesson, neuThought Box.

Gwneud eich ysgol gyfan yn barod

Rhaglenni ar draws y sefydliad i fyfyrwyr ac addysgwyr

Adnoddau a phrosiectau bach ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar ac Ysgolion Cynradd Is

  • Ysbrydolwch blant iau i ddysgu am y byd drwy gemau, fideos ac adnoddau dysgu gydag Earthcubs
  • Gall plant iau gymryd rhan mewn prosiect celf i ddangos eu hoffter o fyd natur gyda We Love Our Planet
  • Dysgwch ddisgyblion iau i archwilio byd natur a bywyd gwyllt gydag adnoddau  Wildlife Watch 

Adnoddau a phrosiectau bach ar gyfer Ysgolion Cynradd Uwch ac Ysgolion Uwchradd

Darnau animeiddio hinsawdd gyda Kristen Bell (ysgrifennwyd gan Myles Allen, David Biello a George Zaidan):

Cynnwys gan TEDEd

Cyfres Earth School – lansiwyd mewn partneriaeth ag UNEP, sy’n cynnwys rhywfaint o gynnwys gwreiddiol TEDEd ar hinsawdd a’r amgylchedd

Arall

  • Gyda’n gilydd, bydd 57 miliwn o Sgowtiaid yn cymryd camau ymarferol i leihau  newid hinsawdd ac yn annog arweinwyr y byd i ymrwymo i dargedau a pholisïau uchelgeisiol, a gallwch chi ymuno hefyd. Mae #PromiseToThePlanet yn ymgyrch gweithredu cymdeithasol, amgylcheddol fyd-eang, sy’n agored i bob person ifanc ac oedolyn, p’un a ydyn nhw’n ymwneud â’r Sgowtiaid neu beidio
  • Gyda’n gilydd am Ddyfodol Hinsawdd Tecach – mae Sustainability First, mewn partneriaeth â’r Grid Cenedlaethol, wedi datblygu cyfres o ddeunyddiau a gweithgareddau gweithdy ar gynaliadwyedd a newid hinsawdd i ysbrydoli, addysgu ac ymgysylltu â disgyblion.
  • Learning for Sustainability (LfS) – Agwedd at fywyd a dysgu sy’n galluogi dysgwyr, addysgwyr, ysgolion a’u cymunedau ehangach yn yr Alban i adeiladu cymdeithas gymdeithasol gyfiawn, gynaliadwy a theg.
  • Our World Our Impact – Lleoliad y COP26, Canolfan Wyddoniaeth Glasgow, sy’n rhannu digwyddiadau rhyngweithiol ar-lein, trafodaethau, fideos, sialensiau a llawer mwy.
Male teacher sat with children as they work

“Y plant ar draws yr holl ysgolion yw lleisiau’r dyfodol. Nhw yw’r rhai sy’n mynd i fod yn gwneud gwahaniaeth.”

Simon Gilbert-Barnham
Pennaeth, Ormiston Venture Academy

Yn ôl: Cael eich Ysbrydoli

Nesaf: Astudiaethau Achos

*Sylwch, nid yw’r adnoddau uchod nac unrhyw ddeunydd cysylltiedig wedi’u cynhyrchu gan COP26 ac nid yw eu hansawdd wedi’i wirio ganddyn nhw. Dylai ysgolion wastad asesu adnoddau a gynhyrchir gan asiantaethau allanol yn ofalus i sicrhau eu bod yn ffeithiol gywir, yn briodol i’w hoedran, ac yn unol â dyletswyddau cyfreithiol eich ysgol mewn perthynas â didueddrwydd gwleidyddol.